OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia európskeho parlamentu a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a/alebo zákona č. 18/2018 z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOÚ"), pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR).
Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.
Aké máte práva?
a) právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
b) právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
c) právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. vaše osobné údaje vymažeme, ak:
už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
odvoláte svoj súhlas;
namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
d) právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. k obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:
nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
a) právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
b) právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
vytvárania zákazníckeho profilu,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
Ako môžete tieto práva vykonávať?
s vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
emailom na bjutikshop@gmail.com
prostredníctvom online elektronického formuláru na našom webovom sídle www.bjutik.sk
všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Poskytnutím súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov udeľujete spoločnosti GATT, s.r.o., so sídlom: Horné Saliby 511, 925 03 Horné Saliby, IČO: 52162231 (ďalej len ako "prevádzkovateľ"), v zmysle § 11 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "ZOOÚ") (od 25.05.2018 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia európskeho parlamentu a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [ďalej len "GDPR"]) výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail. (ďalej len "osobné údaje").
Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. poskytnutie osobných údajov s dobrovoľným súhlasom zákazníka je nevyhnutnou podmienkou preto, aby vám mohol prevádzkovateľ zasielať obchodné a marketingové informácie.
Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne, pričom ako zákazník máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom online elektronického formuláru na našom webovom sídle /www.bjutik.sk/zrusenie-suhlasu-so-spracovanim-osobnych-udajov